Ipart Groups privatlivspolitik

I det følgende kan du læse hvordan følgende selskaber håndterer personoplysninger:

  • Ipart ApS, CVR-nr. 3230 8473
  • Washbox ApS, CVR-nr. 4077 2480
  • E-unit A/S, CVR-nr. 4279 7863

De nævnte selskaber indgår i samme koncern.
Vi anvender data om dig for at gøre vores service bedre og sikre kvalitet i vores produkter og tjenester samt i vores kontakt med dig.

 

Dataansvarlig

Selskaberne er hver især dataansvarlige, og sikrer at behandlingen af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning.

Uanset hvilket selskab, som du har kontakt med, kan du anvende følgende kontaktoplysning i forbindelse med henvendelse vedrørende personoplysninger:

Ipart Group A/S
Frankrigsvej 1
8450 Hammel
Kontaktperson: Regnskabschef Lene Kjær Henriksen
E-mail: info@ipartgroup.dk

 

Hvilke oplysninger indsamles, og hvad bruges de til?

Vi indsamler, behandler og opbevarer generelt kun de personoplysninger, der er nødvendige for at opfylde anmodninger om tilbud på produkter eller tjenesteydelser, indgå en aftale med dig eller forbedre vores produkter og tjenester. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning hvilken type data, som vi skal indsamle, eller det kan være for at opfylde eller sikre en retstilstand.

Overordnet behandles personoplysningerne med hjemmel i persondataforordningen (Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2016/679 af 27. april 2016) artikel 6, stk. 1 (a) (samtykke fra den registrerede), artikel 6, stk. 1 (b) (almindelige personoplysninger nødvendige for at indgå og opfylde en aftale med den registrerede), artikel 6, stk. 1 (c) (almindelige personoplysninger nødvendige med henblik på indberetning til offentlige myndigheder såsom eksempelvis Skatteforvaltningen), artikel 6, stk. 1, (f) (almindelige personoplysninger, som selskaberne har en legitim interesse i at behandle såsom anvendelse af oplysningerne til intern statistik).

 

Oplysninger i forbindelse med aftaleindgåelse, herunder oprettelse af projekthotel

I forbindelse med indgåelse af en aftale registrerer vi de oplysninger, som du selv afgiver til os. Det omfatter primært almindelige personoplysninger såsom kontaktoplysninger. Vi behandler disse oplysninger for at kunne administrere og betjene dig/virksomheden som kunde samt for at overholde gældende lovgivning.

 

Oplysninger om besøg på hjemmesider

Indsamlinger af oplysninger ved besøg på vores hjemmesider, herunder ved brug af cookies, fremgår af separat cookie-politik, som findes på vores hjemmesider.

 

Markedsføring

Personoplysningerne vil alene blive anvendt eller videregivet til brug for markedsføring, såfremt du har givet samtykke hertil. Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os. Brug kontaktoplysningerne ovenfor, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

 

Hvem har adgang til personoplysningerne?

Vores medarbejdere har adgang til at bruge personoplysningerne. Dog kun såfremt dette er nødvendigt for at kunne servicere dig som kunde eller for at overholde gældende lovgivning.

Personoplysningerne videregives alene til eksterne samarbejdspartnere, som har til opgave at varetage nødvendige funktioner, for at vi kan levere vores ydelser og produkter. I disse tilfælde vil behandlingen af personoplysningerne ske efter instruks fra selskaberne og på baggrund af en databehandleraftale.

Vi påser løbende, at vi og databehandlere har truffet de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger således, at dine personlige oplysninger ikke hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, går tabt eller forringes. Endvidere sikrer vi, at de ikke kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med de til enhver tid gældende regler om behandling af personoplysninger.

Vi videregiver generelt oplysningerne til følgende databehandlere: virksomhedernes IT-leverandører; koncernselskaber; evt. eksterne leverandører og samarbejdspartnere, der er nødvendige for at opfylde en aftale.

Vi overfører ikke personoplysninger til databehandlere i tredjelande uden for EU eller til internationale organisationer.

 

Hvor længe opbevares oplysningerne?

Personoplysningerne opbevares, så længe du er kunde hos os.

Efter kundeforholdet er ophørt, gemmes personoplysningerne såfremt det er nødvendigt for at overholde gældende lovgivning, herunder hvidvaskloven, bogføringsloven og gældende databeskyttelseslovgivning. Dette indebærer, at personoplysningerne gemmes i ca. 5 år efter kundeforholdet er ophørt.

 

Dine rettigheder

  • Du har ret til at få indsigt i og berigtiget de personoplysninger, som vi behandler om dig.
  • Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format).
  • Du har ret til at få slettet de personoplysninger, som vi har registreret om dig. Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter vi alle personoplysninger, som vi ikke efter lovgivning er pålagt at skulle gemme, eller er nødvendige for, at vi kan betjene dig som kunde hos os.
  • Er behandlingen af personoplysninger baseret på et samtykke fra dig, har du ret til at trække samtykket tilbage, hvilket betyder, at behandling herefter ophører, medmindre vi efter lovgivning er pålagt at skulle behandle personoplysningerne.
  • Du har ret til en begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger, hvis du eksempelvis bestrider rigtigheden af oplysningerne eller gør indsigelse mod behandlingen.

Du kan sende din anmodning til e-mailadressen oplyst under pkt. 2. Din anmodning vil blive besvaret hurtigst muligt, og senest en måned efter, at vi har modtaget din anmodning. Ved komplicerede anmodning kan fristen forlænges med to måneder. Hvis anmodningen er åbenbart grundløs eller overdreven, kan anmodningen afvises, eller der kan opkræves et gebyr.

 

Klage

Du har mulighed for klager over vores behandling af personoplysninger om dig til Datatilsynet via e-mailadressen dt@datatilsynet.dk. Se yderligere kontaktoplysninger og mere om klageadgang her: www.datatilsynet.dk.

 

Ændring af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.